Privacy verklaring

Bij Buromac vinden we uw privacy heel belangrijk. Voor de werking van onze website en het verzorgen van uw bestelling hebben we bepaalde gegevens nodig. We geven u in deze Privacy Verklaring een overzicht van wat we met uw gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze ‘Privacy Verklaring’ regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Buromac BV, Schuttershofweg 1h, 4538 AA Terneuzen  NL 809841460B01  (hierna: “BUROMAC”).

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website Buromac.nl en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring. De Privacy verklaring kan worden herwerkt en geüpdated. We raden u dan ook aan om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 : Algemeen

BUROMAC stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd) en elke specifieke lokale privacywetgeving.

Artikel 2 : Persoonsgegevens

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1: Zonder registratie: uw IP-adres

Categorie 2: Bij aanmaak van uw account op de website: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres

Categorie 3: Bij het plaatsen van een bestelling: uw adres- en facturatiegegevens

Categorie 4: Via cookies: zie artikel 9

2.2. BUROMAC kan uw gegevens (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

- door gebruik van cookies (zie onderstaand);

- tijdens uw registratie en gebruik van de website;

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden:

Buromac zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van BUROMAC om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres wordt ook de geografische informatie via Google verwerkt.

Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres voor het beheer van uw account op de website met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.

Categorie 3: bedrijfsnaam, voornaam & naam, uw e-mailadres voor het toezenden van nieuwsbrieven. Buromac verstuurt u een nieuwsbrief met als doel u te informeren omtrent nieuwe collecties, eventuele acties en Buromac-nieuws. U heeft op elk moment de mogelijkheid om u uit te schrijven via de link die u onderaan in elke nieuwsbrief kan terugvinden. U kunt ook contact opnemen per mail via info@buromac.nl

Of per post op volgend adres:

Schuttershofweg 1h
4538 AA Terneuzen

Categorie 4: uw adresgegevens en facturatiegegevens voor de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

Categorie 5:Cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van BUROMAC, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien BUROMAC failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van BUROMAC geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

BUROMAC zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat BUROMAC uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

BUROMAC zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat BUROMAC uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. BUROMAC zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de BUROMAC en U.

Categorie 1: Uw IP adres wordt bewaard voor de duur van uw bezoek aan de website

Categorie 2: Uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 3: Uw bedrijfsnaam, voornaam & naam, uw e-mailadres worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 4: Uw adresgegevens en facturatiegegevens worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 5:  Cookies, zie artikel 9

Artikel 4: Recht van toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Buromac van uw persoonsgegevens maakt.

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BUROMAC. Daarnaast heeft u steeds het recht om Buromac te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Artikel 5: Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Buromac verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Uitoefening van uw rechten:U kunt uw rechten uitoefenen door daartoe contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail via dpo@buromac.com

of per post naar BUROMAC, Schuttershofweg 1h, 4538 AA Terneuzen

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag, Tel +31 (0)88 1805 250 of via het klachtenformulier op de site Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 : Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan BUROMAC aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 : Toegang door derden

7.1 Teneinde uw Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Zij maken hier gebruik van in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Verklaring. 7.3

Om een optimale service te garanderen heeft de klantenservice toegang tot uw account. Deze toegang is uitsluitend voorzien in het kader van onze diensten naar u toe.

Artikel 8 : Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 9 : Cookies

9.1 Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van BUROMAC en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2.Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 9.3.Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds Buromac gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies: Buromac gebruikt cookies om de website correct te laten werken: inloggen met uw eigen inloggegevens bijvoorbeeld.

Niet-functionele cookies: Elke dag weer een beetje beter, daar streven we naar. Dit kunnen we echter niet doen zonder uw hulp. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken.

Google analytics: We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt in rapporteringen en helpt ons om de website te optimaliseren.

MARKETING COOKIES

We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Denk hierbij aan nieuwsbrieven en social media.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics,  Mailchimp, Facebook) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven.

Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen:

Google Analytics cookies,

Mailchimp cookies

Facebook cookies

Uw toestemming: Bij  uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U  kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op hetzij via mail  dpo@buromac.com, per post naar BUROMAC, Schuttershofweg 1h, 4538 AA Terneuzen

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op volgend adres: Buromac BV, Schuttershofweg 1h, 4538 AA Terneuzen.

Deze Privacy Verklaring werd laatst gewijzigd op 13 februari 2019.